MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY s.r.o.
Obchodná spoločnosť

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 2.6.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.7.2009, ako 100 %-ná dcérska spoločnosť Mesta Topoľčany. Zakladateľská listina bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 27.5.2009, uznesením č. 22/2009/VI.19 a zápis do obchodného registra bol vykonaný k 15.7.2009.


Činnosť Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. sa sústreďuje do nasledovných oblastí:prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (prevádzkovanie parkovísk)

uskutočňovanie stavieb a ich zmien (opravy a údržba majetku)

správa bytového / nebytového fondu a jeho údržba (správa mestských a ekonomických bytov)

prevádzkovanie športových zariadení (správa futbalového štadiónu)

poriadanie výstav výtvarných diel, úžitkového umenia, prác ľudovej tvorivosti (galéria mesta Topoľčany)

vylepovanie a tlačenie plagátov

úprava zelene na verejných priestranstvách

správa verejených toaliet na nám. M.R.Štefánika a na autobusovej stanici

upratovanie podchodu

zimná údržba

úprava miestnych chodníkov

prevádzka časti kompostárne ( od 1.7.2019)


O nás

Webové sídlo Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. (www.msto.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Mestské služby Topoľčany, s.r.o. sú si vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke www.msto.sk. Ide o dokumenty, ktoré boli Mestským službám Topoľčany, s.r.o. doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Mestské služby Topoľčany, s.r.o. zverejnili na svojej webovej stránke www.msto.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty. Viac tu: https://www.msto.sk/pristupnost/
× O nás Oznamy Správa bytov Parkovanie Údžba zelene Výlepová služba GDPR Kontakt